David Hogan Photography | Maeve & Jason 30.12.2015